Política de privacidad XENERA Compañía Eléctrica

XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA S.A., cumprindo co disposto na LOPD.15/99 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e da LSSI, procede a informarlle que os datos de carácter persoal que nos facilite serán recolleitos e incorporados a un ficheiro de datos, do cal é responsable XENERA, con domicilio social en Rúa Coruña, Nº 20, baixo, 36700 Tui (Pontevedra).

A través da presente política de privacidade, o interesado declara ter coñecemento do destino e usos dos datos persoais recollidos mediante a lectura da presente cláusula. O interesado gozará en todo momento dos dereitos de acceso, oposición, cancelación e rectificación mediante escrito con copia do seu DNI á dirección postal anteriormente indicada. Así mesmo informámoslle que calquera modificación que xurdise dos datos achegados, deberánolos comunicar pola mesma vía.


XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA S.A., cumpliendo con lo dispuesto en la LOPD.15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y de la LSSI, procede a informarle que los datos de carácter personal que nos facilite serán recogidos e incorporados a un fichero de datos, del cual es responsable XENERA, con domicilio social en Rúa Coruña, Nº 20, bajo, 36700 Tui (Pontevedra).

A través de la presente política de privacidad, el interesado declara tener conocimiento del destino y usos de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. El interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación mediante escrito con copia de su DNI a la dirección postal anteriormente indicada. Asimismo le informamos que cualquier modificación que surgiera de los datos aportados, nos los deberá comunicar por la misma vía.